Научно-техническая библиотека ДонНТУ приглашает посетить книжную выставку «Инновационный потенциал науки – ХХI век»

Инновационный потенциал науки – ХХI век

Приглашаем посетить книжную выставку в отделе нормативно-технических документов библиотеки (2 уч. корпус) c 10 по 30 апреля

Список документов к выставке:

1. Болгов, В.Є. Формування механізму інноваційного розвитку національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 /Болгов Владислав Євгенович ; ДВНЗ "ДонНТУ". - Донецьк, 2014. - 21с.

2. Евдокимова Л.О. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Л.О. Евдокимова, Л.С. Слесарева ; Рос.гос.гидрометеорол.ун-т. - 2-е изд. - СПб. : Андреевский издательский дом, 2008. - 168с. - (Библиотека менеджера).

3. Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-26 березня 2011р., м. Донецьк / ДонНТУ, Донец. обл. держ. адміністрація ; редкол.: О.А. Мінаєв та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2011. - 285с.

4. Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник / І.І. Цигилик, С.О.Кропельницька,О.І. Мозіль, І.Г. Ткачук. - К. : ЦНЛ, 2004. - 128с.

5. Зборщик М.П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921-2001) / М.П.Зборщик,Т.І.Іваненко. - Донецьк : Норд-Прес, 2002. - 376с. : портр.

6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навчальний посібник для ВНЗ / С.М. Ілляшенко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. - 278с. : портр.

7. Ільченко, В.О. Управління діяльністю інноваційно-активних машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільченко Володимир Олександрович ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - 20с.

8. Креативний менеджмент : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид. Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 124с.

9. Крикуненко, Д.О. Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Крикуненко Дмитро Олександрович ; ДВНЗ "ДонНТУ". - Донецьк, 2014. - 23с.

10. Марюта А.Н. Инновационные решения (в образовании, науке, производстве, экономике) : учебное пособие / А.Н. Марюта, Ю.Д. Зубенко ; Днепропетр. нац. ун-т, ДонНТУ. - Днепропетровск ; Донецк : Системные технологии, 2007. - 240с. : ил.

11. Мелащенко, А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів : [монографія] / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. - К. : Наукова думка, 2010. - 390с.

12. Менеджмент та маркетинг інновацій : Монографія / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, Л.Г. Мельник та ін. ; За заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми : Університетська книга, 2004. - 616 с. : ил.

13. Методы решений краевых задач в горной геомеханике : монография / И.А. Ефремов, С.Н. Александров, И.Ф. Марийчук и др. ; под общ. ред. И.А. Ефремова. - Донецк : Изд-во "Ноулидж". Донецк. отд-ние, 2013. - 291с.

14. Микитюк, П.П. Інноваційна діяльність : навчальний посібник для ВНЗ /П.П. Микитюк, Б.Г. Сенів ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - К. : ЦУЛ, 2009. - 392с. - (Економічні науки).

15. Морозов А.Ф. Инновационные технологии повышения устойчивости горных выработок. Ч.3 / А.Ф. Морозов ; НАН Украины, Донецк. физико-технический ин-т им. А.А.Галкина и др. - Донецк : Юго-Восток, ЛТД, 2002. - 158с.

16. Проблема цілісного розвитку особистості студента як суб'єкта педагогічної взаємодії = Проблема целостного развития личности студента как субъекта педагогического взаимодействия : Матеріали Другої Міжнар. науково-практ. конф., 27-28 квітня 2005 р. / Міжнар.пед.акад.та ін. ; Редкол.:О.А.Мінаєв та ін. - Донецк : ДонНТУ, 2005. - 227с.

17. Прогрес через дослідження : 20 років науково-технічної співпраці між Німеччиною та Україною / Держ. агенство з питань науки, іновацій та інформатизації України. - Німеччина : [б.в.], [2013?]. - 27с.

18. Прогресивні технології і системи машинобудування : міжнародний збірник наукових праць / ДонНТУ ; редкол.: О.А. Мінаєв (голова) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2005-. - До вип. 29 назв. зб. "Прогрессивные технологии и системы машиностроения". - текст: укр., рос. - ISBN 2073-3216. Вип. 39 : . - 2010. - 228с. : іл.

19. Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів : підручник для ВНЗ / М.В. Вачевський, В.М. Мадзігон, І.Ф. Прокопенко та ін. ; Акад. пед. наук України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка . - К. : Кондор, 2010. - 486с.

 

20. Сучасні тенденції менеджменту в Україні: правові та економічні аспекти : матеріали VII міжвузівської студентської конференції, 12-13 квітня 2012 р. / ДонНТУ, Каф. менед. і госп. права ; редкол.: В.В. Дементьєв та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2012. - 246с. - Текст.: укр., рос.

21.Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : Учебник для вузов / Р.А Фатхутдинов. - 5-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2005. - 448 с. : ил. - (Учебник для вузов)

22. Яковец, Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века / Ю.В. Яковец. - М. : Экономика, 2011. - 382с.

 

 

Полную информацию об источниках по теме «Математика — основа всех наук»

вы найдете в электронном каталоге

https://donntu.ru/ec